หมวดที่ 6

บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีการกําหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน (เอกสารหลักฐาน)
6.1 มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหารห้องสมุด รวมทั้ง รับฟังความเห็นจากบุคลากรและผู้รับบริการ และเสนอให้คณะกรรมการประจำหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือชั้นขึ้นไปรับทราบ ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบ ได้แก่ บุคลากรผู้รับบริการ และผู้ประกอบการ 6.1.1 สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อนำเสอนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561-2565 และได้มีมีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อนำเสนอพิจารณาแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประกาศนโยบายพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว
(6-1-1-01-รายงานการประชุม) การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 หน้า 10 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบจากส่วนราชการ เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอที่ประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561-2565
(6-1-1-02-รายงานการประชุม) การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 หน้า 10 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอพิจารณา แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2564 ประกาศนโยบายพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว
(6-1-1-03-นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว) ประกาศสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
(6-1-1-04-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2215/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่1 มิถุนายน 2565
6.1.2 ผู้บริหารมีการชี้แจงบทบาทและนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร และผู้ใช้บริการในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ โดยผ่านช่องทางออนไลน์และเอกสาร
(6-1-2-05-ประชาสัมพันธ์ชี้แจงบทบาทและนโยบาย) สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงบทบาทและนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบ ได้แก่ บุคลากร ผู้ใช้บริการ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งทางออนไลน์และเอกสาร โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ, การติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการฯ
6.2 มีแผนงานและดำเนินแจ้งบุคลากรห้องสมุดจะต้องเข้าร่วมการอบรมที่หน่วยงานจัด หรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม และกำหนดภาระงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือ การให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6.2.1 สำนักวิทยบริการฯ มีแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปี เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว ให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งที่ดำเนินการเองและเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว
(6-2-1-01-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว2563) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563 พัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว ได้แก่
(6-2-1-02-โครงการศึกษาดูงาน) โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุด วันที่ 6-9 ธันวาคม 2563
(6-2-1-03-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว2564) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2564 พัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียวภายใต้ข้อจำกัดในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ด้วยระบบออนไลน์ ดังนี้
(6-2-1-04-โครงการห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน) โครงการห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
(6-2-1-05-กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว) การอบรม เรื่อง กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 30 สิงหาคม 2564
(6-2-1-06-ความท้าทายของห้องสมุดสู่ความยั่งยืน) งานเสวนาและการประชุมสามัญประจำปี 2564 ชมรมห้องสมุดสีเขียว เรื่อง “ความท้าทายของห้องสมุด สู่ความยั่งยืน และ Carbon Neutrality” วันที่ 22 ธันวาคม 2564
(6-2-1-07-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว2565) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 ด้านส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ห้องสมุดสีเขียว ภายใต้ข้อจำกัดในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ด้วยระบบออนไลน์ ดังนี้
(6-2-1-08-การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว) งานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เรื่องการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว: บทเรียนและความท้าทาย วันที่ 17 มกราคม 2565 
(6-2-1-09-การสัมมนาความร่วมมือครั้งที่8) การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565
(6-2-1-10-GreenOffice) การอบรม เรื่อง Green Office สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 เมษายน 2565
(6-2-1-11-ห้องสมุดกับการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) การอบรม เรื่อง ห้องสมุดกับการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
(6-2-1-12-สรุปกิจกรรมการมีส่วนร่วม) มีการมอบหมายและกำหนดภาระงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือ การให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากรายงานสรุปกิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมดำเดินงานในการจัดกิจกรรมและการให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้)
6.3 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ดำเนินการในอาคารห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดกำหนด 6.3.1 ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุด มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงนโยบายการเป็นห้องสมุดสีเขียว และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งมหาวิทยาลัยมี ข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (TOR) บริษัททำความสะอาด โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติเรื่องการทำความสะอาด
(6-3-1-01-แผนปฏิบัติราชการ2563) แผนปฏิบัติราชการ 2563 แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย : กิจกรรม 5ส
(6-3-1-02-แผนปฏิบัติราชการ2564) แผนปฏิบัติราชการ 2564 แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย : กิจกรรม Happy Workplace สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6-3-1-03-แผนปฏิบัติราชการ2565) แผนปฏิบัติราชการ 2565 แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย : กิจกรรม Happy Workplace สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6-3-1-04-TORเงื่อนไขจ้างทำความสะอาด) เงื่อนไขจ้างทำความสะอาด และจัดสถานที่ดูแลบริเวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การระบุข้อกําหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference:TOR) กับบริษัทรักษาความสะอาดในระดับมหาวิทยาลัย
(6-3-1-05-นโยบายพัฒนาห้องสมุดสีเขียว) ประกาศสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
(6-3-1-06-สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายงานสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565
6.4 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบนโยบายและขอความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6.4.1 สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานและดำเนินการแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบตาม ประกาศสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักวิทยบริการฯ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการที่ห้องสมุดกำหนด มีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการรณรงค์ ชี้แจงข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านช่องทางในรูปแบบ Onsite และแบบ Online
(6-4-1-01-ป้ายรณรงค์) มีการติดป้ายนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว/ป้ายรณรงค์/ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ใช้บริการห้องสมุด และรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ได้แก่ การรณรงค์ลดการใช้ลิฟต์แทนการขึ้นบันได ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รณรงค์ปิดสวิตช์ไฟกระตุกในจุดที่ไม่ใช้งาน ป้ายปิดหน้าจอเวลาพักเที่ยง/เลิกใช้งาน รณรงค์การใช้กระดาษให้คุ้มค่า สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสีเขียวสำนักวิทยบริการฯ 
(6-4-1-02-เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว) เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวสำนักวิทยบริการฯ http://library.tru.ac.th/greenlib/