ห้องสมุดสีเขียว
TRU Green Library

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการบริหารจัดการและให้บริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ

ประหยัดพลังงาน

ช่วยกันปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น

Do It Yourself (DIY)

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโชน์ด้วยการทำสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานจากสิ่งของต่างๆด้วยตัวเอง ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

การอ่านหนังสือ

เป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง
ช่วยพัฒนาเรื่องการจำ รวมถึงชะลอ
และป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)

การลดปริมาณขยะ (กก.)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e)

ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศ

กวักมรกต

ช่วยฟอกอากาศ และช่วยลดสารพิษประเภทเบนซีน โทลูอีน เอทิลเบนซีน
และไซลีนในอากาศได้เป็นอย่างดี.

ข่าวสาร/กิจกรรม

ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

หนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้ว นอกจากจะทิ้งไปเข้าโรงงานเพื่อผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิล เรายังสามารถนำมาทำเป็นชิ้นงานได้อีกมากมายอย่างคาดไม่ถึง ทั้งเก้าอี้ โต๊ะ เครื่องประดับ แจกัน ของตกแต่งบ้าน มีหน้าตาที่สวยงาม มีดีไซน์ อาจจะต้องลงแรงลงมือบ้างไม่มากก็น้อย แต่ทั้งหมดนั้นเป็นงานฝีมือล้วนๆ ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการผลิต

นำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า

ห้องสมุดสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

036-412783