รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมใจ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก Save the World

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

29-30 มีนาคม 2561

โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

27-28 มีนาคม 2561

โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

27 มิถุนายน 2561

เขียวสบายตา ใส่สบายตัว กับเสื้อ Cool Mode ในโครงการ Green Library
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ในกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว โดยร่วมใส่เสื้อ Cool Mode ประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ สารเคมีและสีย้อมปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก เนื้อผ้าแข็งแรง ดูดซับและถ่ายเทความร้อนได้ดี เย็นสบายเวลาสวมใส่ ไม่ต้องรีด ในภาพรวมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากภาคพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

5-8 มิถุนายน 2561

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561

รายงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

21-23 พฤษภาคม 2561

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561

รายงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

7-8 พฤษภาคม 2561

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เอกสารประกอบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พิธีเปิดห้องสมุดสีเขียว Green Library

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

นิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

มาตรการการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น