วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ด้านห้องสมุดสีเขียว ให้สอดคล้องกับ ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 หมวดที่ 1 ทั่วไป คือ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการบริหารจัดการและให้บริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ

พันธกิจ

  1. จัดหา จัดการ และให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

  1. เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการให้บริการสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
  2. มีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
  3. บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะและของเสีย โดยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
มีการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
มีการประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม