หมวดที่ 4

การจัดการของเสียและมลพิษ

จำแนกประเด็นปัญหาด้านของเสียและมลพิษ กำหนดมาตรการการจัดการของเสียและมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด ตลอดจน บันทึก ติดตาม ตรวจสอบเพื่อประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน (เอกสารหลักฐาน)
4.1 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการขยะ โดยเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ำ (reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) มีการตรวจสอบ ความถูกต้องในการคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ มีพื้นที่รวบรวม ขยะก่อนส่งกำจัดและมี วิธีการส่งกำจัดที่เหมาะสมสำหรับขยะ แต่ละประเภท สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการจัดการขยะโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเป็นประจำทุกปี (4-1-01 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562-2565) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวคำสั่งที่ 2217/2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หน้า 3 (4-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว) มีประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ด้านที่ 4 ข้อ 4.1 ขยะ (4-1-03 ประกาศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) โดยมีการรายงานผลดำเนินงานดังนี้ (4-1-04 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563), (4-1-05 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564)
4.1.1. สำนักวิทยบริการฯ จัดเตรียมถังขยะโดยแยกประเภทขยะให้ชัดเจน ติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะ และวางในจุดที่เหมาะสม (4-1-06 การจัดการถังขยะตามชั้นบริการต่าง ๆ ภายในอาคาร) ได้มีการบันทึกปริมาณขยะทุกวัน โดยมีแบบบันทึกปริมาณขยะ ปี 2561–2565 และมีสรุปสถิติปริมาณขยะตั้งแต่ปี 2562-2565 ในปี  พ.ศ. 2565 (ม.ค.-พ.ค.) พบว่า  มีปริมาณขยะรวมทั้งหมด 408.70 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะทั้งหมดของปี พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 46.12 โดยปริมาณขยะลดลงจากปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 53. 88  (4-1-07 ขั้นตอนการคัดแยกขยะ, แบบบันทึกปริมาณขยะและ สถิติปริมาณขยะ ปี 2562-2565)  
4.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยใช้หลัก 3R (4-1-08 ภาพการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของ) สำนักวิทยบริการฯ ยังมีการคัดแยกขยะกระดาษหน้าเดียว กระดาษแข็งที่เหลือจากการทำปกหนังสือ มาประดิษฐ์เป็น “สมุดฉีกจากเศษผ้า และกระดาษใช้แล้ว” และนำสิ่งประดิษฐ์ไปจัดกิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ให้แก่โรงเรียนที่ได้ไปจัดโครงการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง (4-1-09 ภาพกิจกรรม3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้)   
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=2377
มีการรณรงค์ใช้แก้วน้ำส่วนตัวและถุงผ้า (4-1-10 ภาพการรณรงค์การใช้แก้วน้ำและถุงผ้า) นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯ ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ : How to ทิ้ง  และได้จัดกิจกรรม“คัดแยกขยะ” ให้โรงเรียนที่ได้ไปจัดโครงการบริการวิชาการ เช่น โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (4-1-11 ภาพกิจกรรมการคัดแยกขยะ) , http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=2057), ภาพกิจกรรม http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=2215   และมีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ (4-1-12 ภาพสื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ) 
4.1.3. นำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า กลับมาใช้ใหม่ โดยมีจุดคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1 และส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 2 (4-1-13 ภาพจุดคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้ว) 
4.1.4 นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช่ในการสื่อสารแทนการเวียนเอกสารและแจ้งข่าวสารให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนัก เช่น line กลุ่ม, Facebook สำนักวิทยบริการฯ, เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ และใช้ Google Drive ในการจัดเก็บเอกสารเพื่อทำงานร่วมกัน เป็นต้น (4-1-14 ภาพการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสื่อสาร)
4.2 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการน้ำเสียโดยเริ่มจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อเลือกแนวทางในการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม เช่น การเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น มีการดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลดปริมาณการใช้น้ำ หรือใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานและดำเนินการจัดการน้ำเสีย โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2562-2565 (4-2-01 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 – 2565) มีประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ด้านที่ 4 ข้อ 4.2 น้ำเสีย (4-2-02 ประกาศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) โดยมีการรายงานผลดำเนินงานดังนี้ (4-2-03 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563), (4-2-04 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปีงบประมาณ 2564)
4.2.1. ติดตั้งถังดักไขมันที่ท่อน้ำทิ้ง โดยทำการติดตั้งถังดักไขมัน ทั้งหมด 2 จุด ได้แก่ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคาร มีการดูแลและตรวจสอบการทำความสะอาด โดยมีแม่บ้านดำเนินการตักไขมัน และล้างถังดักไขมันทุกสัปดาห์ เพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์และเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน ทิ้งลงบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคาร (4-2-05 ภาพการทำความสะอาดถังดังไขมัน) มีการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4-2-06 ภาพการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาด)
 สำนักวิทยบริการฯ มีการประสานกับศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย  (4-2-07 ภาพการตรวจวัดค่าน้ำและรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) จากรายงานผล พบว่าค่าน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคารมีบางรายการสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการฯ จึงได้ดำเนินการแจ้งให้แก่มหาวิทยาลัยทราบถึงปัญหาและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพต่อไป (4-2-08 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่างงานอาคารสถานที่และบริการ มาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบการบำบัดน้ำเสีย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565)
4.2.2. บริษัททำความสะอาดมีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อให้พนักงานทำความสะอาด มีการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างทำความสะอาดอาคาร และจัดสถานที่ดูแลบริเวณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อ 4.3 วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน (4-2-09 เงื่อนไขจ้างทำความสะอาดอาคาร และจัดสถานที่ดูแลบริเวณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อ 4.3 วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน)
4.3 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการมลพิษทางอากาศเช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย สารเคมีควันบุหรี่ เป็นต้น มีการจัดพื้นที่ให้อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอ และถ่ายเทโดยสะดวก มีการกำจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดและ ตรวจตราให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตลอดจนมีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานและดำเนินการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2562-2565 (4-3-01 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 – 2565) มีประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ประกาศ ณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  ด้านที่ 4 ข้อ 4.3 อากาศ (4-3-02 ประกาศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ (4-3-03 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563), (4-3-04 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564)
4.3.1 สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดสภาพแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ กำจัดสิ่งเจือปนในอากาศ กำจัดมูลนกพิราบรอบอาคารทุก 3 เดือน (4-3-05 ภาพการทำความสะอาดตามชั้นหนังสือ และการกำจัดมูลนกพิราบ)
4.3.2 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ใน        ปี 2562 – 2564 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก (4-3-06 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ ปี 2562-2564)
4.3.3 สำนักวิทยบริการฯ มีประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยให้บุคลากรและผู้เข้าใช้บริการทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการการตรวจคัดกรองโรค และมีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อ บุคลากรและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง จัดพื้นที่บริการเว้นระยะห่างทางสังคม  (4-3-07 ประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันแพร่ระบาดโควิด), (4-3-08 ภาพมาตรการป้องกันโควิดภายในสำนักวิทยบริการ)
4.3.4 จัดมุมความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  (4-3-09 ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ป้องกันโควิด)
4.3.5 กำหนดให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยการติดป้ายประกาศและมีการตรวจตราเป็น ประจำ (4-3-10 ภาพป้ายห้ามสูบบุหรี่) มีการจัดการเพื่อควบคุมเสียง มีการจัดพื้นที่งดใช้เสียง (4-3-11 ภาพป้ายงดใช้เสียง)
4.4 มีการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่สำนักงานให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินการกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2562-2565 (4-4-01 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 – 2565) โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ (4-4-02 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563), (4-4-03 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564) 
4.4.1 มีการดำเนินการกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ (4-4-04 สรุปผลโครงการ 5ส และภาพกิจกรรม ปี 2562) ในปี 2563 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรม 5ส การทำความสะอาด โดยแต่ละส่วนงานทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งภายในและภายนอกสำนัก (4-4-05 โครงการกิจกรรม 5ส. และภาพกิจกรรม ปี 2563) และในปี 2564 ได้จัดกิจกรรม 7ส การทำความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 (7ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม) ระหว่างส่วนงานภายในสำนักวิทยบริการฯ โดยแต่ละส่วนงานทำกิจกรรม 7ส ทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ โดยทุกส่วนงานผ่านเกณฑ์ 7ส ทุกส่วนงาน เพื่อปรับปรุงสภาพที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการทำประโยชน์ร่วมกัน (4-4-06 โครงการกิจกรรม 7ส. และภาพกิจกรรม ปี 2564)
 4.4.2. บริษัททำความสะอาดมีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดมีการดำเนินการตามข้อกำหนด เงื่อนไขจ้างทำความสะอาดอาคาร และจัดสถานที่ดูแลบริเวณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อ 4.4 พื้นที่และระยะเวลาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด (4-4-07 เงื่อนไขจ้างทำความสะอาดอาคาร และจัดสถานที่ดูแลบริเวณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อ 4.4 พื้นที่และระยะเวลาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด)
4.5 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานและดำเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2562-2565 (4-5-01 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 – 2565) มีประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ด้านที่ 4 ข้อ 4.4 ภาวะฉุกเฉิน (4-5-02 ประกาศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานดังนี้        (4-5-03 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563), (4-5-04 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564) , (4-5-05 แผนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน)
4.5.1. มีการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย (4-5-06 ภาพการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร)
4.5.2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำสำนักวิทยบริการฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยใช้น้ำยาดับเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมคำอธิบายวิธีการใช้งานที่ชัดเจนทุกจุด (4-5-07 ภาพการดูแลอุปกรณ์ถังน้ำยาดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ) 
4.5.3. สำนักวิทยบริการได้จัดอบรมการเตรียมความพร้อมการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ในปี 2562 มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาะฉุกฉิน (4-5-08 โครงการเตรียมความพร้อมและตอนสนองภาวะฉุกเฉินและภาพกิจกรรม http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=1505) ในปี 2565 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร (4-5-09 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร และภาพกิจกรรม http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=2650) เพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน โดยตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนด