หมวดที่ 8

การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

ผู้บริหารห้องสมุด ต้องกําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยติดตามประเมิน ผลเป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน (เอกสารหลักฐาน)
8.1 ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม เช่น Energy Utilization Index(EUI) 8.1 สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการ เก็บรวบปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยจำแนกเป็นรายเดือนเป็นประจำทุกปี (8-8.1-01-ปี 2562) (8-8.1-02-ปี 2563) (8-8.1-03-ปี 2564) (8-8.1-04-ปี 2565) และดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม Energy Utilization Index(EUI) เป็นประจำทุกปี(8-8.1-05-แบบประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม Energy Utilization Index (EUI) ปี 2562-2565) ซึ่งผลการประเมินการใช้พลังงานของสำนักวิทยบริการฯ สามารถนำมาวิเคระห์เพื่อปรับปรุงและจัดทำแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว (8-8.1-06-แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว)เพื่อลดปริมารการใช้พลังงานของสำนักวิทยบริการฯ โดยปี 2564 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 33.1
8.2 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ เช่น ปริมาณขยะลดลง และร้อยละของปริมาณขยะที่นํามา reuse, recycle เพิ่มขึ้น

8.2 สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการคัดแยกขยะ (8-8.2-01-ภาพถังขยะตามชั้นบริการ) กำหนดให้แม่บ้านที่รับผิดชอบดูแลแต่ละชั้นบริการ ภายในอาคารสำนักวิทยบริการฯ จัดเก็บขยะและนำขยะมาชั่งน้ำหนักโดยแยกประเภทขยะที่จะต้องส่งกำจัด ขยะที่ส่งจำหน่าย และขยะประเภทรีไซเคิล (8-8.2-02-ภาพชั่งน้ำหนักขยะ) และบันทึกลงในแบบฟอร์มบันทึกปริมาณขยะและมีการบันทึกการเก็บข้อมูล ปริมาณขยะ ตามแบบฟอร์มการคัดแยกขยะประจำอาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (8-8.2-03-แบบบันทึกปริมาณขยะ) พบว่าปี 2562 มีขยะส่งกำจัด จำนวน 1,326.60 กก. ส่งจำหน่าย 43.20 กก. นำกลับมาใช้ใหม่ 140 กก. ในปี 2563 มีขยะส่งกำจัดลดลง จำนวน 1,052.30 กก. ส่งจำหน่าย 31.20 กก. นำกลับมาใช้ใหม่ 113 กก. ปี 2564 มีขยะส่งกำจัดลดลง จำนวน 744.40 กก. ส่งจำหน่าย 50.90 กก. นำกลับมาใช้ใหม่ 90.80 กก.

สรุป
ปี 2562 มีขยะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 38.16
ปี 2563 มีขยะลดลง คิดเป็นร้อยละ 20.75
ปี 2564 มีขยะลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.94
ปี 2565 อยู่ระหว่างการรวบรวมสถิติ

8.3 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย 8.3 เพื่อการบริหารการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งถังดักไขมัน ซึ่งกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับบุคลากรล้างภาชนะใส่อาหาร เพื่อไม่ให้มีน้ำเน่าเสียและท่อน้ำอุดตัน ทั้งนี้ทุกสัปดาห์จะมีแม่บ้านตักไขมันและทำความสะอาดถังเป็นประจำเพื่อเป็นการจัดการน้ำเสียของสำนักวิทยบริการฯ ก่อนปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย (8-8.3-01-ภาพประกอบแม่บ้านตักไขมันและทำความสะอาดถัง)
สำนักวิทยบริการฯดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย โดยขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย (8-8.3-02-ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย)
8.4 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร จํานวนครั้งของการล้างระบบปรับอากาศต่อปีเป็นต้น 8.4.1 สำนักวิทยบริการฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร สำนักวิทยบริการฯได้มีแผนการจัดการมลพิษ ดังนี้
1) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563:จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (หน้า 2) (8-8.4-1-01-แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
2) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563:จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ครั้ง (หน้า 7) (8-8.4-1-02-แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
3) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564: จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ครั้ง (หน้า 13) (8-8.4-1-03-แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
4) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565: การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ครั้ง (หน้า 3)    (8-8.4-1-04-แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
 8.4.2 สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดทำป้ายงดสูบบุหรี่และติดป้ายรณรงค์เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายใน และภายนอกอาคารในช่วงที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องปรับ อากาศ (8-8.4.2-01-ป้ายงดสูบบุหรี่)
8.4.3 สำนักวิทยบริการฯได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยดำเนินการกำจัดมูลนกพิราบเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ (8-8.4.3-01-กำจัดมูลนกพิราบ) (8-8.4.3-02-บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์)
8.4.4 มีการทำความสะอาดชั้นบริการหนังสือในกิจกรรม 5ส และ    7ส เป็นประจำทุกปี 2563-2565 
(8-8.4.4-01-กิจกรรม5ส.ปี2562) 
(8-8.4.4-02-กิจกรรม5ส.ปี2563) 
(8-8.4.4-03-กิจกรรม7ส.ปี2564)
8.4.5 นอกจากนี้สำนักวิทยบริการยังให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางระบบออนไลน์ (Google form) และระบบการประเมินผลความพึงพอใจ ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (หน้า 6) (8-8.4-5-01-รายงานผลความพึงพอใจ ด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ปี 2562-2564)
8.5 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรต่อจํานวนผู้มารับบริการ เป็นต้น 8.5 สำนักวิทยบริการฯ มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งวัดจากกิจกรรมการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ จากการใช้พลังงานทางตรงและทางอ้อม มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง ห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (8-8.5-01-รายงานผลและภาพกิจกรรม) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก พบว่า 
1. การเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่างปี พ.ศ. 2562 กับ ปี พ.ศ. 2563 พบว่า ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปี พ.ศ 2562 ร้อยละ -23
2. การเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่างปี พ.ศ. 2563 กับ ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปี พ.ศ 2563 ร้อยละ -53.48
และผลการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนผู้มาใช้บริการ (kgCO2e/คน/ปี) พบว่า
1. ปี พ.ศ. 2562 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนของสำนักวิทยบริการฯ เฉลี่ย 1.56
2. ปี พ.ศ. 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนของสำนักวิทยบริการฯ เฉลี่ย 2.07
3. ปี พ.ศ. 2564 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนของสำนักวิทยบริการฯ เฉลี่ย 3.06 จากข้อมูลพบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนของสำนักวิทยบริการฯในแต่ละปีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดโรค COVID 19 ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการลดลง (8-8.5-02-สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) (8-8.5-03-แบบบันทึก EUI 2561-2565) (8-8.5-04-GHG ปี 2562-2565)
8.6 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบความรู้ หรือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการทดสอบความรู้

สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยออกไปทำกิจกรรม ได้มีมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (8-8.6-รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้)

ปี 2562
8.6.1 สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการทำกระเป๋าจากถุงนมโรงเรียน ให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนวัดอัพพวัน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง3R:สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 87.7 (หน้า 3) (8-8.6-01-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ)

ปี 2563
8.6.2 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการกิจกรรมการคัดแยกขยะ: How To ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 90 (8-8.6-02-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ)
8.6.3 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้    ร้อยละ 85.7 (8-8.6-03-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ)

ปี 2564
8.6.4 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รร.วัดธรรมเจดีย์ ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 81.69 (8-8.6-04-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ)
8.6.5 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รร.บ้านเขาทับควาย ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 81.73 (8-8.6-05-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ)

ปี 2565
8.6.6 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รร.ไทยรัฐวิทยา(บ้านหัวช้าง) ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 82.5 (8-8.6-06-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ)
8.6.7 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รร.วัดโบสถ์ ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 80.25 (8-8.6-07-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ)