โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565  
8 มิ.ย. 2565 โครงการ Green Library เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดโบสถ์
19 พ.ค. 2565 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมรับตรวจการประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565
7 เม.ย. 2565 โครงการ Green Library เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านหัวช้าง)
   

ปี 2564  
29 ธ.ค. 2564 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร
7-8, 12-30 ก.ค. 2564 กิจกรรม 7ส การทำความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-2019)
15 ก.ค. 2564 โครงการห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
16-18 ก.พ. 2564 รายงานโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
9-11 ก.พ. 2564 รายงานโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
8-10 ก.ค. 2563 รายงานโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
11-13 มี.ค. 2563 รายงานโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
17-18, 21 ก.พ. 2563 รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบ้ติการ “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ ลานวิถีไทย เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 และ คณะศึกษาดูงานจากสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15 ม.ค. 2563 รายงานโครงการกิจกรรมการคัดแยกขยะ : How to ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11 ธ.ค. 2562 รายงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
27 ส.ค. 2562 โครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2562
19-21 ส.ค. 2562 รายงานโครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “TRU รวมใจ ลดใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม”
24-26 ก.ค. 2562 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
10 เม.ย. 2562 รายงานโครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
21 มี.ค. 2562 รายงานโครงการกิจกรรม 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561-2562
7-8 มี.ค. 2562 รายงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11 และ 14 ก.พ. 2562 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
9-11 ม.ค. 2562 รายงานโครงการส่งเสริมการอ่าน การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปี 2562
7-9 ม.ค. 2562 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน จ.ลพบุรี
3-28 ธ.ค. 2561 รายงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561
12-14 ธ.ค. 2561 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ จ.ลพบุรี
21-22 ต.ค. 2561 รายงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
26 ต.ค. 2561 รายงานโครงการปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก”
16-17 และ 20-22 ต.ค. 2561 รายงานโครงการ 3R Green and Clean TRU
5-8 มิ.ย. 2561 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี
21-23 พ.ค. 2561 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” ณ
โรงเรียนวัดข่อยใต้ จ.ลพบุรี
7-8 พ.ค. 2561 รายงานโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว
27-28 มี.ค. 2561 โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10-12 ม.ค. 2561 รายงานโครงการส่งเสริมการอ่าน การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปี 2561