หมวดที่ 1

ทั่วไป

ผู้บริหารห้องสมุดมีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการประกาศให้ทราบทั่วกัน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน (เอกสารหลักฐาน)
1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์  
วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการบริหารจัดการและให้บริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ
พันธกิจ 1. จัดหา จัดการ และให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย 1. เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการให้บริการสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. มีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
3. บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะและของเสีย โดยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีการประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
1.1 มีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมโดยผู้บริหารห้องสมุด 1.1 สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2560 (1-1.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ปี 2560) (1-1.1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ปี 2565) เพื่อทบทวนและกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (1-1.1-03 ประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2560) (1-1.1-04 ประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2564) มีการกำหนดแผนงาน นโยบาย และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อที่ 5.3 หน้า 10  (1-1.1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ หน้า 9-10) จากการทบทวนและกำหนดนโยบายฯ ดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับบุคลากรและผู้รับบริการทราบ
1.2 มีเอกสารนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 1.2  สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2561-2565 หน้า 16 (1-1.2-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว) มีการประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเป็นประจำทุกปี (1-1.2-02 ปี 2562) (1-1.2-03 ปี 2563) (1-1.2-04 ปี 2564) (1-1.2-05 ปี 2565)
1.3 มีการประกาศให้ทราบทั่วกัน 1.3 สำนักวิทยบริการฯ มีการประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ  ได้แก่
     1. แจ้งหนังสือเวียนบันทึกข้อความไปยังบุคลากรทุกคน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (1-1.3-01)
     2. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ ที่ นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
     3. ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ รับทราบทางป้ายประชาสัมพันธ์ (1-1.3-02)
2. มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ การเป็นห้องสมุดสีเขียว 2. สำนักวิทยบริการฯ มีการวิเคราะห์ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ การเป็นห้องสมุดสีเขียว หน้า 6 (1-2-01แผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยบริการฯ ปี 2561–2565) และนำไปสู่แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว (1-2-02 ประกาศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว ปี 2560) (1-2-03 ประกาศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว ปี 2564) และมีการทบทวนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2565-2568 (1-2-04 SWOT Analysis ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
3. กำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งสามารถดำเนินการทั้งหมด หรือเฉพาะส่วน โดยไม่นับรวมกิจกรรมของห้องสมุดที่ไม่มีนัยสำคัญในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ต้องมีการชี้แจงเหตุผลประกอบในกรณีที่ไม่ดำเนินการทั้งหมด 3. สำนักวิทยบริการฯ กำหนดให้มีการดำเนินงานพัฒนาสู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวทุกด้านดังแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (1-3-02 ปี 2562) (1-3-03 ปี 2563) (1-3-04 ปี 2564) (1-3-05 ปี 2565) โดยขอบเขตการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการทั้งหมด 6,641 ตารางเมตร