กิจกรรม “คัดแยกขยะ” โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

กิจกรรม “คัดแยกขยะ” โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี
ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000 – 900 และจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมคัดแยกขยะ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย