คลังเก็บหมวดหมู่: เครือข่ายความร่วมมือ

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสำนักงานสีเขียวหอสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี สุรินทร์และบุรีรัมย์

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 50

ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

พิธีรับมอบเกียรติบัตรจากสาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 13

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 45

ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 10

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น