โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสำนักงานสีเขียว

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสำนักงานสีเขียวหอสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี สุรินทร์และบุรีรัมย์

ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและเ​ทคโนโลยี​สารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เทพ​สตรี​ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในเรื่องสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี สุรินทร์และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563