กิจกรรมรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว

กระดาษใช้แล้วมีค่า...อย่าทิ้ง

กิจกรรมรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว

รณรงค์การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่

กระดาษที่คุณมีอยู่ คุณยังต้องการมันอีกหรือไม่ ห้องสมุดของเรามีตู้รับกระดาษเหลือใช้ ทั้ง กระดาษหน้าเดียว,กระดาษสองหน้า,กระดาษสี และ ซองใส่กระดาษต่างๆ
นำมาให้พวกเราได้ ณ หน้าทางเข้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการฯ รับบริจาคกระดาษที่คุณไม่ใช้แล้ว เพียงแค่คุณมีกระดาษที่ไม่ใช้ แล้วคิดว่าจะหย่อนลงตู้ไหน ก็เกิดประโยชน์มากมายต่อสังคม