ห้องสมุดกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุดกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สื่อประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565