ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดยมีความยาวคลิปไม่เกิน 1 นาที สามารถส่งผลงานประกวดได้ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 และทำการประกาศผลการตัดสินผ่านทาง Facebook สำนักวิทยบริการฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กติกา

 1. ออกแบบคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
 2. มีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 3. เนื้อหาและผลงานที่ส่งประกวด ต้องไม่ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น หรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 4. เเนื้อหาและผลงาน ต้องไม่เคยส่งประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากโครงการและสถาบันอื่นมาก่อน
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถตั้งชื่อได้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหาการประกวด
 6. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
 7. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ
 8. ส่งไฟล์ผลงานผ่านทางอีเมล library.tru@lawasri.tru.ac.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์
 9. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565
 10. ผลการตัดสิน ประกาศทางเฟซบุ๊คเพจสำนักวิทยบริการฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

เกณฑ์การตัดสิน

ผลคะแนนรวมมาจาก คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว เกณพ์การให้คะแนน ดังนี้

 1. เนื้อหาในภาพรวม/ความเหมาะสมของเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย สามารถเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (50 คะแนน)
 2. ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามและเกิดความประทับใจ (30 คะแนน)
 3. คุณภาพการผลิต/คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน (20 คะแนน)

รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินสด 1,500 บาท
รางวัลที่  2 เงินสด 1,000  บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด 500 บาท