รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

  • ร่วมด้วยช่วยกัน “ขยะพลาสติกลดได้ตามสไตล์คุณ” 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย….เพื่อคุณ เพื่อโลก
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมใจ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก Save the World