การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. ผศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
2. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน ผู้ตรวจประเมิน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
4. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ผู้ตรวจประเมิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์จากคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลการตรวจประเมินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ภาพกิจกรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *