คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานธุรการ
I การรับหนังสือราชการ
II การส่งหนังสือราชการ
III การเบิก-จ่ายงบประมาณในระบบ Grow Finance Management System (3D)

งานเทคนิคสารสนเทศ
I คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
II การลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21
III การเย็บเล่มทำปกแข็งหนังสือใหม่
IV การติด Tag RFID หนังสือใหม่และนำหนังสือใหม่ขึ้นชั้นบริการ

งานบริการสารสนเทศ
I การบริการยืมสารสนเทศ
II การบริการคืนสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
I ออกแบบ วิเคราะห์ความต้องการ พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ
II การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
III การบริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์
IV การบริการห้องสารสนเทศต่างๆ (ห้องฝึกอบรม)
V การบริการและให้คำแนะนำการใช้งานสืบค้นอินเทอร์เน็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.

*