สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับผู้เข้าใช้บริการ

คู่มือการสืบค้นสารสนเทศ OPAC

การตรวจสอบประวัติข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

การสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์

สืบค้นหนังสือด้วยระบบ OPAC

วิธีต่ออายุหนังสือด้วยตนเอง

วิธีสืบค้นบทความวารสาร