สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2566

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2565

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2564

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2563

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2562