สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ISBN : International Standard Book Number คือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ คือเลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ในด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ เมื่อกำหนดให้หนังสือไปแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำอีกโดยเด็ดขาด

CIP : Cataloguing in Publication คือ การกำหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม เลขหมู่หนังสือ   หัวเรื่อง ในหนังสือก่อนการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้แก่สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อนำข้อมูลที่กำหนดไปพิมพ์ไว้หลังหน้าปกในของหนังสือ

บริการขอเลข ISBN และ CIP เป็นบริการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของหนังสือ เพื่อจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ การกำหนดหัวเรื่องเพื่อใช้ในการสืบค้นและลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ AACR2 และผู้จัดทำทราบว่าสิ่งพิมพ์ของตนถูกจัดเก็บที่หมวดหมู่ใดภายในห้องสมุด

ผู้มีสิทธิ์ขอรับบริการ

 • อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN

 1. หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์
 2. ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (edition) กรณีพิมพ์ซ้ำ เพิ่มเติม (reprint) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ไม่ต้องขอ
 3. หนังสือชื่อเดียวกันแต่ต่างรูปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน
 4. หนังสือหลายเล่มต่อกัน (Multi volume)

กรณีให้ห้องสมุดเป็นผู้ดำเนินการขอ ISBN หรือ CIP ให้

 1. ให้ผู้ขอ download แบบขอรับบริการขอเลข ISBN และ CIP
 2. นำแบบคำขอใช้บริการ ที่กรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
  ติดต่อที่ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Tel. : 0-3642-7485 ต่อ 18811, 081-7951079 (หทัยรัตน์ เสวกพันธ์)
  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรณีติดต่อขอเลข ISBN และ CIP ด้วยตนเองผ่านออนไลน์

ผู้ขอกรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์ที่ต้องการขอให้ครบถ้วนผ่าน e-Service ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • สมัครสมาชิก และ Login เข้าสู่ระบบ ได้ที่ http://e-service.nlt.go.th/
 • กรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์มการขอ ISBN/CIP
 • ตรวจสอบ
 • ส่งแนบไฟล์
 • บันทึกและพิมพ์คำร้อง