สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมหนังสือที่ขึ้นสถานะ Non Circulating ในระบบ OPAC ใช้ระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินงาน 3 วัน ผู้ใช้บริการรับตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศที่ขอใช้บริการหนังสือได้ที่งานเทคนิค หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มใช้หนังสืออย่างเร่งด่วน ผ่านช่องทางนี้

n641102