สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชื่อวารสาร : วารสารรถไฟสัมพันธ์
ผู้แต่ง : การรถไฟแห่งประเทศไทย
Youtubehttps://youtu.be/-7SP1HvdJFU?si=dbwqTdsXRYXdqxHz

แนะนำวารสาร : นางสาวนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          วารสารรถไฟสัมพันธ์ เป็นวารสารที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ การดำเนินงาน การปรับปรุงโครงสร้างต่างๆ หรือกิจกรรมใหม่ๆของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งในฉบับนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคุณ วินทร์ เลียววารริณ มาถ่ายทอดเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถไฟไทย ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญๆของในแต่ละยุคสมัย ด้วยเนื้อหาสาระที่อัดแน่นชวนติดตามอ่านอย่างเพลิดเพลิน ซึ่งได้จัดทำเป็น2ฉบับต่อเนื่อง นั้นคือ เรื่องรางรถไฟฝ่านักล่าอาณานิคม และ ทางรถไฟสายการเมืองไทย มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นความสำเร็จ และความล้มเหลวเพื่อเป็นแบบอย่าง ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในอนาคต ท่านใดสนใจวารสารเล่มนี้ สามารถหาอ่านได้ที่ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted On: Friday, 01 September 2023 02:45