สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน จับจองหนังสือที่ได้มา"ฟรี" กลับไปอ่านที่บ้านของท่าน "ไม่ต้องยืม ไม่ต้องคืน"

มีรายการหนังสือ ดังนี้

1. หนังสือเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล
2. หนังสือเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ ผู้แต่ง พล.ต.ต. ดร. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ ...[และคนอื่นๆ]
3. หนังสือเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพทหาร ผู้แต่ง พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ และผศ.ดร. พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
4. หนังสือเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ผู้แต่ง ศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ...[และคนอื่นๆ]
5. หนังสือเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จินตนา บุญบงการ ...[และคนอื่นๆ]
6. หนังสือเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้แต่ง รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร. ศิริวรรณ อนันต์โท และผศ.ดร. สันทัด ทองรินทร์

 n661106