สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมภาพกิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยานฯ ในพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและให้ใช้ประโยชน์ในการชับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

book saranukom2

  • โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • http://www.stabundamrong.go.th/web/saranukromthai.html
  • ภาพกิจกรรม การขยายผลการดำเนินานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชพระประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 2
    https://anyflip.com/laofy/vjhz/
  • อีบุ๊ค – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รวมเล่ม
    https://saranukromthai.or.th/ebooks/?page_id=1130