สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2) เพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง

โดยแบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้กรอกแบบสำรวจ
2. ส่วนที่ 2 : ความต้องการใช้งานฐานข้อมูล 3 ลำดับแรก (จากรายชื่อฐาน 8 ข้อมูลที่มีความต้องการเกินร้อยละ 50)
3. ส่วนที่ 3 : สำรวจความต้องการใช้งานสาขาวิชา (Subject Collection) ของฐานข้อมูล ScienceDirect

ร่วมให้ข้อมูลด้วยการตอบแบบสำรวจตั้งแต่วันนี้-20 กันยายน 2566
เว็บไซต์https://shorturl.at/bcwF4

n6609201