สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ นางปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ และหัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรเทพสตรี ประจำปี 2566 ประเภทศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยจะเข้าในพิธีรับมอบเกียรติบัตร และเข็มเพชรเทพสตรีในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี

n660912