สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน จับจองหนังสือที่ได้มา"ฟรี" กลับไปอ่านที่บ้านของท่าน "ไม่ต้องยืม ไม่ต้องคืน" มีรายการหนังสือ ดังนี้

1. หนังสือเรื่อง น้ำไหลนิ่ง ธรรมะของพระโพธิญาณเถร ผู้แต่ง หลวงพ่อชาสุภัทโท
2. หนังสือเรื่อง วัฒนธรรมทางภาษาไทย ผู้แต่ง สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
3. หนังสือเรื่อง นวัตกรรมลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนไทยสู่อาเซียน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.วีร์ ระวัง
4. หนังสือเรื่อง นิทานโบราณคดี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้แต่ง สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5. หนังสือเรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน ผู้แต่ง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. หนังสือเรื่อง วรรณศิลป์ในดวงใจภาษาไทยที่รัก ผู้แต่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฐะปะนีย์ นาศรทรรพ

 n66090102