สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักงานศาลปกครองได้จัดทำหนังสือ "แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565" ในรูปแบบ e-book เพื่อเผยแพรให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและศึกษาค้นคว้าสำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ link หนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565 https://shorturl.asia/U0tqo

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565 
eBook : https://www.admincourt.go.th/admincourt/site/flipbook/Rule2565/
pdf : https://www.admincourt.go.th/admincourt/site/flipbook/Rule2565/flipbook.pdf

n66082801