สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน จับจองหนังสือที่ได้มา"ฟรี" กลับไปอ่านที่บ้านของท่าน "ไม่ต้องยืม ไม่ต้องคืน"

มีรายการหนังสือ ดังนี้
1. หนังสือเรื่อง มองวัฒนธรรม สู่การจัดการความรู้ ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ
2. หนังสือเรื่อง เศรษฐศาสตร์ความสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ สาวิณี สุริยันรัตกร
3. หนังสือเรื่อง ตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย ผู้แต่ง เกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ
4. หนังสือเรื่อง ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค ผู้แต่ง ศาสตราจารย์อมิทาฟ อาชาร์ยา
5. หนังสือเรื่อง ทฤษฎีการบัญชี ผู้แต่ง นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ
6. หนังสือเรื่อง การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย และคณะ

 n6608081