สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม "อย่าทิ้งเปลือกไข่นะ" มาเพาะต้นกล้าด้วยเปลือกไข่ หรือวัสดุรีไซเคิล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ** โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง Facebook Live **

 n6606023