สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจ้งปิดบริการ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เนื่องจาก บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรม Coaching เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินขอรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2566

 n660527