สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ด้วยมหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำจุลสารมหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในรูปแบบไพส์ข้อมูลจุลสาร ฉบับที่ 98 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยให้ผู้สนใจทั่วไปรับทราบ ดาวน์โหลดจุลสาร URL : http://pr.rmutsv.ac.th/node/2272

n660511