สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแจ้งวันปิดบริการในเดือนพฤษภาคม 2566 สำหรับผู้ใช้บริการที่จะนำหนังสือมาส่งคืน สามารถส่งคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติทางด้านหน้าห้องสมุดค่ะ

 n660502