สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ให้ดียิ่งขึ้น  จึงมีการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ บริเวณชั้น 1 ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566  อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการในบางส่วน  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

n660426