สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันหยุดในเดือนเมษายน 2566 ดังนี้
วันที่ 6 เมษายน 2566 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 13-15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
วันที่ 15-16 เมษายน 2566 วันหยุดนักศึกษา กศ.บป.
วันที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 n660412