สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยสารสนทศและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึงองค์ความรู้ต้านสารสนทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาชาอื่น ( ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ และวารสารดังกล่าวปรากฎอยู่ใน Google scholar เรียบร้อยแล้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี จาก http://www.jait.ssru.ac.th/index.php/JAIT เป็น https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความโดยติดตามรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru หรือ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพท์ 02 160 1155, 02 160 1249 และ e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cover issue 75 en US