สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โถง ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

n66041101