สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

 n660330