สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประซาสัมพันธ์แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ Thai MOOC และขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC สำหรับการจัดการเรียนการสอน/พัฒนาบุคลากรในองค์กร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม จัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อเป็นระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เพื่อรองรับ "การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Lifelong Learning Space) การศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงให้ สร้างความรู้ ทักษะ และต่อยอดการเรียนรู้สู่คุณวุฒิการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ thaimooc.org สามารถเลือกสมัครเรียนออนไลน์เพื่อ Up Skill หรือ Re Skill ได้ตามอัธยาศัยโคยไม่มีค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC
https://cutt.ly/regis-ThaiMOOC

n660829