สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 228 ประจำเดือน กันยายน 2566 pdfb

  • โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
  • โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยะ
  • งาน "103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
  • 21 กันยายน 2566 วันสถาปนา มรภ.เทพสตรี ครบ 103 ปี
  • พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรีประจำปี 2566
  • การประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

newsarc23 228 Page 1

newsarc23 228 Page 2