สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 226 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 pdfb

  • สำนักวิทยการฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
  • สำนักวิทยบริการฯ ร่วมจัดนิทรรศการ”สมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 13 (ICAC)
  • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานฯ
  • กิจกรรม"ถุงตักบาตรรักษ์โลก"
  • กิจกรรมแปลงกระดาษเก่าเป็นของใหม่และระบายสีสไตล์คุณ

newsarc23 226 Page 1

newsarc23 226 Page 2