สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 223 ประจำเดือน เมษายน 2566  pdfb

  • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2566
  • กิจกรรม Library Tour นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • การจัดทำโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลังเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • สำรวจความต้องการห้องสมุดโรงเรียน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโคกตูม โรงเรียนวัดมุจลินท์และโรงเรียนวัดจักรสีห์

newsarc23 223 Page 1

newsarc23 223 Page 2