สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ห้องจดหมายเหตุ ตั้งอยู่ ณ ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น (ชั้น 8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดให้บริการอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ

          เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเรื่องราว รวมถึงรูปภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อโสตทัศนจดหมายเหตุ แผนที่ แผนผัง หนังสือตำราเก่าหายาก ซีดี ซีดีรอม และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ภายใน 3 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีคุณค่า
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจดหมายเหตุในอดีตถึงปัจจุบัน
 3. เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
 4. เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ห้องจดหมายเหตุ ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ
 5. เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
 6. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจ และผู้ใช้บริการ

ประเภทบริการเอกสารจดหมายเหตุ

 1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรจะเขียนด้วยมือหรือพิมพ์
  - ใบบอกสารตรา
  - หนังสือโต้ตอบ
  - เอกสารการประชุม
  - ตำรา
  - หนังสือเก่าหายาก
  - ประวัติความเป็นมาของ มรภ.เทพสตรี (ในราชกิจจานุเบกษา) ปี พ.ศ.2501-2512

 2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่่อโดยเสียงหรือภาพ
  - ภาพถ่ายเนกาตีฟสไลด์
  - เทป
  - แผ่นเสียง
  - ซีดี
  - และอื่นๆ

 3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives)
  - แผนที่
  - พิมพ์เขียว
  - แผนผังต่างๆ ภายในท้องถิ่น

 4. รูปภาพ โปสเตอร์ การ์ด ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 3 จังหวัด ลพบุรี สระบุีรี สิงห์บุรี
  - รูปภาพ
  - โปสเตอร์
  - การ์ด

 5. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine - Readable Archives)
  - เอกสารที่บันทึกข้อมูล
  - สืบค้นด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  - ซีดีรอม

ระเบียบ

 1. ผู้ใช้ต้องติดต่อขอใช้เอกสารจดหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่
 2. เอกสารจดหมายทุกประเภท เช่น หนังสือ รูปภาพ ตำราเก่า แผ่นเสียง ฯลฯ ไม่อนุญาตให้นำออกจากสำนักวิทยบริการฯ
 3. ผู้ใช้สามารถขอถ่ายสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
 4. ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล หรือถ่ายภาพเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ต้องทำบันทึกหรือมีจดหมายขออนุญาต