สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สารสนเทศท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

     ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

     บริการข้อมูลท้องถิ่น (ห้องสารสนเทศท้องถิ่น) ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ให้บริการทั้งวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ บริการหนังสือ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น จัดบริการหนังสือทั่วไป ตั้งแต่หมวด 000 – 900 และยังมีสื่อประเภท แผนที่ รูปภาพ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเอกสาร จุลสาร กฤตภาค จดหมายเหตุ และประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ฯลฯ

     menu row บริการข้อมูลท้องถิ่นเกี่ยวกับจังหวัด

     pil001     pil002     pil003
     

     menu row จดหมายเหตุ

     parch

     ห้องจดหมายเหตุ ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ซึ่งห้องจดมหายเหตุ ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องราวรวมถึงรูปภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อโสตทัศนจดหมายเหตุ แผนที่ แผนผัง หนังสือตำราเก่าหายาก ซีดี ซีดีรอม และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ภายใน 3 จังหวัด ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีคุณค่า