321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2563

117865

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย "100 ปี เทพสตรี" ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2563 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของพันธกิจหลัก ตามตัวชี้วัดการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2563
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ และ นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์ บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการ

More Joomla Extensions