321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562

117417

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่

รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ประมวล แซ่โค้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี กรรมการ
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เทพสตรี กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

More Joomla Extensions