321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานตามโครงสร้าง ปีการศึกษา 2562

p02

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานตามโครงสร้าง ปีการศึกษา 2562 โดย ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

More Joomla Extensions