321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2563

116550

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. สรุปผลการติดตามการจัดโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556-2563
2. กำหนดการโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
3. กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิทยบริการฯ
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2563
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน พฤษภาคม 2563
6. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

More Joomla Extensions