321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2563

115324

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การกำชับและสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด
2. การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามบัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข)
3. รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562
4. สรุปผลติดตามการดำเนินงานของสำนัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562-30 พฤศจิกายน 2562 รอบ 6 เดือน) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. แบบประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
6. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
7. หลักฐานตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2563
9. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน เมษายน 2563
10. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน เมษายน 2563
11. รายงานผลการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี สพป.สบ.2 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

More Joomla Extensions