โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG 5209 resize โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย MARC21 และ RDA" ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี