โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1049111 1019845408030216 8465443930750061689 o โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย